เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

*กรุณาอ่านเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าอย่างละเอียดก่อนสั่งซื้อสินค้า*

 

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และจะรับเปลี่ยนสินค้าได้เพียงกรณีเดียวเท่านั้น คือ สินค้าไม่ถูกต้องตามที่สั่ง (รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือ ส่งผิด)

กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 3 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า หากไม่ได้ทำการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าค่ะ

*หมายเหตุ
โปรดส่งคืนสินค้ากลับมาที่ร้าน ทางร้านจะรับผิดชอบคืนเงินค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด และจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช่จ่ายในการจัดส่ง